குத்பா மேடை

தலைப்பு - ஷீயாக்களின் ஊடுருவல் அன்றும் இன்றும்

உரை நிகழ்த்துபவர்: இஸ்மாயில் (ஸலாமி)